Geadresseerde : Buyssens

Belgisch front den 14 – 6 – 17

Mijn Waarde Heer Buyssens,

Oprecht mijn dank, ! gij weet aan uwe uitleggingen over ‘t Nederlandsch zoudanigen juisten toon aan te slaan, dat ik mij geneigd gevoel in mijn schooljaren terug te blikken, overtuigd dat ik ben eene der afdwalers te wezen, waarover gij in uw geëerd schrijven van 5 Juni l.l; gewaagd, en welk gij noemd, “ een affolement”.

Om uwe vraag te voldoen, klaardere uitleggingen , van ’t eerste alinea van mijn vorige brief ziehier.

Het initiative een blaadje te stichten voor Antwerpenaars, was een lof en achtenswaardig werk, gezien dit uitging van vrije geesten, en dus door elk weldenkend mensch, zijn vaderstad liefhebbende, zonder voorbehoud kon gelezen worden. Hoe hij ook over politiek en Reliegie mochte denken. Gij Mijnheer bracht er toe bij, door uwe welgemeende inschrijving dit plan te doen lukken, doch de oproepers hadden zonder den waard gerekend, niet talrijk genoeg om met boven aangehaalde menschen, het noodige kapitaal bij éen te brengen; zagen zij zich genoodzaakt ( misschien hopende dat elk individu over zulke zaken denkt en voelt als zij) ook bij hen aan te kloppen, onwetens of wetens doet niets ter zake, de tusschen haakjes gezegde zinsnede betuigd alles. Deze die edele poging naar waarde schattende, sloten hunne koffers nog des te meer, alzou eerstgenoemde verplichtende het bij een poging laten, bij gemis aan’t slijk der aarde. Omdit tot eigen voordeel te gebruiken. Dus in’t kort. Onze samenwerking mocht het begin niet aanschouwen, om hen toe te laten , onze scheldezonen onder hun vaandel te krijgen, onder den ronkenden, en verleidelijken titel: “Ons Sinjorenblad”. Verstaat gij mij nu Mijnheer? en vriend.

Ware het niet dat ik soms denk u te overlasten, wat zou ik u al niet kunnen bezorgen voor uwe collectie, doch ontmoedig U niet, ik denk genoeg klaarziende te wezen, om het belangrijkste en minst plaats bekleedende voor U te bewaren, tot het geluk mij nog eens treft U te ontmoeten.

Uw wensch op beterschap komt gelukkig te laat, ben geheel hersteld. Met achting

Uw verkleefden

A. Schoeters