26 / 6 / 1917
Afzender : A. De Backer
Geadresseerde : Zeer Geachten Heer

Calais 26 – 6 – 1917
Zeer geachten Heer,

Het zal Ued wel verwonderen wederom een schrijven van mij te ontvangen, ik zou zeer Geachten Heer gaarne eene vraag doen.
Zooals Ued weet bevind ik mij bijna sedert 3 maanden in het Hospitaal Rue des Soupirants 27 ( Calais) salle 1. In mijn voorig schrijven Zeer Geachten Heer, heb ik Ued laten weten dat ik mij veel beter gevoelde, en ik hoopte binnen eenige dagen het Hospitaal te verlaten.

Ik moet U Zeer Geachten Heer, heden laten weten dat zulks nog wel eenigen tijd zal aanloopen, alvorens ik mijn dienst zal kunnen hernemen.
Ik heb gisteren door den Heer Dokter onderzocht geweest, ik vroeg hem dan daar ik mij zeerwel gevoelde, of ik binnen eenige dagen mijn dienst niet zou mogen hernemen, en Zeer Geachten Heer den heer Dokter antwoorden mij dat zulks nog wel eenige maanden zou duuren alvorens ik mijn dienst zou mogen hernemen.

Den heer Dokter vroeg mij , of ik wel op de hoogte was van mijne ziekte, ik moest natuurlijk antwoorden Zeer Geachten Heer dat ik niet op de hoogte was, welnu zegde hij mij toen, U zijt aangetast van eene ontsteking aan de nieren, U moet u zelve goed stil houden, en dan hoop ik wel nog een goeden van U te maken. Zoodus Zeer Geachten Heer vraag ik Ued, en ik hoop wel dat U als het mogelijk is mijne vraag zult beantwoorden, of Ued mij niet zou kunnen laten weten, hoeveel loon ik nu alle maanden zal ontvangen.

Ziehier de reden Zeer Geachten Heer waarom ik Ued zulks vraag. Mijne vrouw en Zoon weten niet dat ik ziek ben, of ik zal het nooit laten weten, want Zeer Geachten Heer daardoor zou ik hun beiden veel verdriet veroorzaken, ik zend alle maanden 100 frs aan mijne Vrouw, en nu Zeer Geachten Heer denk ik zulks niet meer te kunnen doen, als mijne ziekte nog lang moest aanhouden.
Men had mij gezegd dat als ik 2 maanden ziek was, maar de helft van mijn loon dat ik in Belgie had zou ontvangen. Als zulks waar is Zeer Geachten Heer zal ik mijne Vrouw geene 100 frs meer kunnen zenden.

Wil Ued A.U.B. zoohaast het Ued mogelijk is, daar eenig antwoord op willen geven, dan ben ik Zeer Geachten Heer wederom gerust gesteld.

Hopende Zeer Geachten Heer op een klein antwoord van U, zoo noem ik mij U steeds blijvenden dienaar.
A. De Backer;

Ontvang ook Zeer Geachten Heer de besten groeten van Mr Vogels en al de mannen van de Bassin te Marck verblijvende.

N.B. Hebt U Zeer Geachten Heer mijn portret uit het Hospitaal ontvangen?