Afzender: Teles
Geadresseerde: dear wefke en allerliefste Fen

My dear wefke en allerliefste Fen,

Ik heb erg gevreesd dat ik mijn verlof niet zou bekomen hebben, maar gelukkiglijk zal het mij toegestaan worden. Maar vermits ik nu toch zoo ver in het binnenland zit, kan ik u toch geenszins verzekeren wanneer en met wat trein ik nu juist zal toekomen. U moogt me verwachten van zondag den 5n Augustus af. Blijf dus op tot twaalf uren ’s nachts, maar komt me niet afhalen aan de statie want ik weet waarlijk niet waar ik zal aanlanden, om malkander niet te misloopen is het dus het best dat u ten huize blijft en me afwacht; Kom ik dan den zondag niet, wilder is het den maandag of den dinsdag, maar alleszins koom ik zoo gauw mogelijk afgezeild.

Het is dus ook een beslist feit dat de verhuis naar Parijs bij dezelfde gelegenheid zal gebeuren; ik kom afgezeild met twee reiszakken en vier groote nieuwe schoone zakken, de laatste misschien die ik in Proven heb kunnen bemachtigen aan een redelijk goedkoopen prijs.

Verder kan ik u slechts geld opsturen door Optatus, en ik hoop wel dat u honderd franken zult ontvangen hebben.

Ik heb nog geen antwoord ontvangen op mijnen langen brief in potlood geschreven, maar ik verwacht wel dat een antwoord wederom kruissend is; nu wat er ook van zij, ik zal u dus niet meer kunnen schrijven voor mijn aankomst want de brief of de kaart zou u toch in tijds niet meer bereiken.

Onnoodig te zeggen hoe ik vurig verlang u allen te omhelzen; ik slaap bijna niet meer van louter peinzen op mijn dierbaar huisgezin, en wat heb ik er zelf toch vreugde in dat ik u naar Parijs kan overvoeren, wat verstrooiing voor u beiden en ook voor mij, voor mijn toekomende verlof in November: wel we zitten elken avond in het theater.

Vergeef me dan toch mijn gekribbel ik zit hier op een heel donker kamertje in een vervallen dorpsherberg en ik zie  er zelfs de regels niet meer van het briefpapier dat ik nu aan het beschrijven ben.

En wat weet ik u al niet te vertellen: wel duizend kleine en groote zaken, ditjes en datjes over persoonlijke aangelegenheden.

Dus my dear wefke, schep moed. Binnen enkele dagen en alles is in orde.

Uw zeer toegenegen

Teles.

N.B. Heb het bezoek van Optatus ontvangen: beste groeten van zijnentwege.—ben ook druk in het werk.