Afzender: Teles
Geadresseerde: Beste Vrouw en dito Fen

Beste Vrouw en dito Fen,

Wel, wel, uwe twee brieven hebben me ongemeen veel genoegen gedaan. Hoe graag verneem ik toch dat u belang stelt in mijn lichamelijk persoontje. U spreekt van eten. Wel, ik heb nooit nog zooveel eten gehad: we worden gespijsd door de Engelschen en krijgen dus soldatenrantsoen, thé, suiker, jam, kaas, een beetje brood, vleesch in doozen en soms nu en dan versch vleesch. Kan het beter? Maar nu van wat anders gesproken. Mij verlof werd me eerst vandaag toegestaan; nu vermits ik eene regelmatige aanvraag moet indienen voor eene verplaatsing naar Parijs, zoo moet ik tot mijn groot, mijn allergrootste spijt mijn verlof een week uitstellen; in plaats van dus toekomende zondag aan te komen, kan ik u slechts een week later het beloofde bezoek afleggen.

Ziehier dus wat gij te doen hebt: u moet den datum plaatsen op de hierbijgevoegde aanvraag en ze onderteekenen; ze zoo haast mogelijk denzelfden dag nog afgeven op het politiecommissariaat, daat wordt de aanvraag nar Parijs gestuurd: ik heb reeds geschreven naar den Directeur van het Ministerie van Oorlog, die zich met die zaken bezig houdt, opdat hij u de toelating zoo haast mogelijk late geworden. Maar dat vraagt toch ten minste acht dagen, en als ik mijn verlof acht dagen uitstel, wel dan komt dat juist goed uit.

Dus, my dear wefke, ik hoop dat u de zaak zoohaast mogelijk zult beloopen; er valt geen oogenblikje te verliezen ; ik heb het natuurlijk niet eerder kunnen doen dan alvorens ik mijn  verlof verkregen had, en nu moet ik mijn verlof deswegen acht dagen uitstellen. Nu die week zal toch gauw voorbij zijn; Maak slechts dat alles in orde is, opdat we niets meer te beloopen hebben.

Nogmaals de hartelijkste groetenissen

Van uwen toegenegen

Teles.

Wefke, wefke !

Ik ben zoo gelukkig als ne visch in het water;

En Engelsch! Het loopt langs neus en ooren uit;

Mijn mond is al helemaal verwrongen, mijne moustachen groeien scheef, en mijn geitenbaardje slaat “ paraplu”.

Qu’est-ce que je vous, van zulk eene affaire,

Enfin in afwachting van de honderden omhelzingen

Die uw deel zullen zijn binnen 14 maal 24 uren

Nog zooveel keeren slapen gelijk de kleine kleuters zeggen.