PV 724 – Vervulde plicht in zake Van den Heuvel Frans Adriaan

Wordt in geen vorig P.V. behandeld.

Toegestuurd aan den Heer Prokureur des Konings t/s 30 Juli 1917

Ten jare 1917 den zeven en twinstigsten Juli.

Wij Arriens frans, adjt com van politie, behoorlijk afgevaardigd, als gevolg aan het geleiceel n° 35421 in datum van vier en twintigste dezer, uitgaande van den Heer Prokureur des Konings, alhier en bijlagen, onderhooren de genaamde Van den Heuvel Frans Adriaan, geboren te Loenhout, den 3 februari 1865, winkelier, wonende alhier, Schuttershofstraat n° 38, welke in ’t Vlaamsch verklaart:

Ik had dezen peper, zijnde eene doos van honderd pakjes, gekocht van zekeren Verbunt, wonende Museumstr n° 1 welke nog meer kleine artikels bij mij levert. Ik heb deze peper verkocht zooals hij mij geleverd werd, in de gesloten pakjes; Ik heb deze waar gekocht als zuiver en onvervalsch. Ik bezit daarvan de kwitantie niet meer, althans ik vind ze niet terug. Ik herinner mij ook niet juist de prijs welke ik betaalde. Ik bezit van die peper geen meer. De genaamde Verbunt Karel Antoon Maria geboren te Tilburg (Holl) den 11 october 1872, handelsreiziger, wonende, alhier, Museumstr 1 door ons onderhoord, geeft slechts onvoldoende en ontwijkende antwoorden, aangedrongen tot meer stiptheid in zijne antwoorden verklaart hij in ’t Vlaamsch:

De peper door mij verkocht aan van den Heuvel kocht ik voor acht franken de doos van honderd pakjes, min vijftig centiemen ristourne, van zekere Herfs, destijds wonende te Borgerhout, adres ongekend.

Ik ben er in zijn magazijn de peper gaan halen, doch kan de straat niet aanduiden. Thans heeft de genoemde Herfs zijn bureel in de omtrek der Beurs, boven een café.

Ik heb de peper voort verkocht zooals ik hem ontvang van Herfs. Volgens bekomen inlichtingen woont de genaamde herfs bedoeld in de verklaring van Verbunt te Borgerhout, Langstraat n° 112. Daar hij onze stad niet bewoond, kunnen wij hem alhier niet onderhooren, noch de staat van inlichtingen, hem aangaande niet opstellen.

Hierbijgevoegd de staten van inlichtingen aangaande Van den Heuvel Frans Adriaan en Verbunt Karel Antoon Maria.

Waarvan akte

(get) Arriens