PV 626 – Vervolging ten laste van Van Leemput Joanna geboren te Hoboken den 4 februari 1894 wonende te Hoboken St Bernardsche n° 308 Hovenier beticht met bedrog

Getuigen:

De Herdt Leonard Politie agent 3e wijk

Het feit heeft plaats gehad den 3 Juli 1917

Gezien en toegestuurd aan den Heer Prokureur des Konings.

Antwerpen 6 Juli 1917

Ten jare negentien honderd en zeventien den derde juli om 7 ½ ure s’ morgens (T.U.).

Wij Leleu Joseph adjunkt enz; ontvangen van onze politie agent De Herdt Leonard het volgende verslag in t’ vlaamsch:

Op bovengemelden datum en uur, heb ik vastgesteld op de markt der Oude-Vaartplaats dat Van Leemput Joanna zie kant, in bezit gevonden werd van een valsch weegtuig genaamd bascuul, waarvan de eene schaal ongeveer 500 grammen meer weegt dan de andere.

2°) in bezit gevonden werd van een gewicht van een kilogram welke niet gelijk was. Met dien bascuul leverde Van Leemput Joanna, groenten aan kliënten af, waarmede zij ieder kliënt van zooveele grammen op het gewicht bedroog. De bascuul en het gewicht heb ik ten bureele overgebracht.

Wij hebben de betichte niet kunnen onderhooren noch haren staat van inlichtingen maken omrede zij de gemeente Hoboken bewoont. De Bascuul en het gewicht zullen wij ter griffie neerleggen.

Van het voorgaande hebben wij het tegenwoordig proces-verbaal opgesteld om aan den Heer Prokureur des Konings verzonden te worden.

Gezien en gesloten te Antwerpen op vijftien Juli 1917

(get) Leleu