Borgerhout
1212 # 686

Nieuwsblad van Antwerpen, maandag 6 Oogst 1917

BERICHT

Naar wij vernemen, zal er binnen kort overgegaan worden tot de uitvoering der verordening van 23 mei 1917 (C C IV R 12549)  nopens de opname van den inhoud van matrassen en kussens en tot inbeslagneming en verplichting aflevering der daarin bevatte wol in het gebied der stad Antwerpen en der gemeenten Berchem en Borgerhout.

Daar de gemeenteoverheden der genoemde gemeenten geweigerd hebben de uitvoering dezer verordening op zich te nemen, zal de inzameling door de duitsche overheden gedaan worden op de zelfde wijze als met de metalen. Hadden de Belgische gemeenteoverheden de aflevering der wol op zich genomen, dan zou slechts een zeker gedeelte af te leveren zijn geweest en de eigenaars zouden het overige hebben kunnen behouden. Nu moet echter alles afgeleverd worden. Te dezer gelegenheid wordt de aandacht getrokken op het feit, dat niet, zooals meermaals beweerd wordt, de gansche matrassen en kussens, maar slechts de vulling moet afgeleverd worden. Vullingen, welke niet uit wol of wolmengelingen bestaan, moeten niet ingeleverd worden. Het is geraadzaam in tijds te zorgen voor een vervangmiddel voor de af te leveren vullingen. Als vervangmiddel zijn voornamelijk geschikt: papier, stroo, enz. Er zullen strenge huiszoekingen gedaan worden door de Militaer-polizei.