Afzender: T.B.
Geradresseerde: Dear John

My dear John,

Ik hadde waarlijk een beetje beter mijn belofte moeten volbrengen en u in tijds mijn nieuw adres opsturen, maar wijl ik werkzaam ben in eenen nieuwen post, verbindingspunt tusschen Engelschen, Franschen en Belgen, zoo kunt u wel begrijpen dat er mij maar luttel tijds overblijft om te “ escrivadôren”. Enfin ik knabbel hier nog wel “ biscuits”, en indien dat geen rechtstreeksch effect heeft op het aankweeken van het Engelsch, zoo leert het toch aan mond, tong en tanden duizenden bewegingen maken die, par reflexe, de verwrongen Engelsche eloquentie – mondstanden heel heilzaam dienen.

Indien ik u maar twintig franken opstuur, dan is het geenszins omdat ik er geen dertig kan missen; wel neen, maar den bediende dien ik naar het postbureel gestuurd had met 40 fr. Belgisch geld werd medegedeeld dat alleen mandaten ten bedrage van 230 fr. in Belgisch geld aangenomen worden. Dus ik betreur dien tegenvaller; maar zoohaast ben ik niet van verlof terug ( 14 tot 22 Oogst) of ik stuur u andermaal 20 frank.

Altijd en voor alles blijf ik gansch ter uwer beschikking.

Vraag me steeds wat u verlangt, en vrees niet me ooit lastig te vallen. Last was en is voor mij een ongekend woord.

Na mijn verlof vertel ik u wel het een en ander over vrouw en kind, en nog veel meer over andere familieaangelegenheden, die nu binnen enkele dagen zullen beslist worden.

Intusschen wensch ik u veel vermaak op uwe reis.

Beste groetenissen, ook van Thérèse en Fen.

Uw verkleefde,

Teles.