Afzender : E. Slembrouck
Geadresseerde : Telesphore

Mijn beste Telesphore,

Droevig, werkelijk, dat uw kaartje mij zulk treurig nieuws moest brengen;

Ik kan mij slechts voor ’t oogenblik, behoudens mijne innigste, hartelijkste deelneming in den wreeden slag, die u treft, tot voorloopigen  tolk strekken van de deelneming mijner gansche familie, aan wien ik vandaag nog het droevig nieuws heb medegedeeld.

Terzelfdertijd verzoek ik u, mijn innig rouwbeklag over te brengen aan uwe achtbare moeder en tante, alsook aan uwe echtgenoote en broeder; ik druk insgelijk de vaste hoop uit, dat deze laatste ,zoowel als allen, die zoo beproefd zijn, gelaten en krachtig dit verlies mogen te boven komen, en dat eene toekomstige samenkomst in ’t weer vrije land, een machtige spoorslag zijn mag tot betere dagen en tot het helen der geslagen wonde.

Ik heb nu frans De Gieter gevonden, door toedoen van Mr delhem, Chef- facteur van fnsd.-

Mijn vader schrijft mij op 31n Juli: den 24 24n / 7 is Mr Arthur Maclot ( gepensioneerd bureeloverste) te Antwerpen op 75 jar. ouderdom overleden.- Cie Chef Bourdeaux van fnzg is naar Duitschland gevoerd om niet voor de mof te hebben willen werken.

Agrée Petit van fnkt schrijft aan Papa over zijne operatie aan de darmen in Stuyvenberggasthuis gedaan door 3 doktoors en eene doktores ( Madame Delhaye, de dochter van den bureeloverste van fnbl) : hij voegt erbij dat “ verschillende uwer onderdanen zijn niet meer van deze wereld;- Papa heeft hem eenige namen gevraagd, die u waarschijnlijk ook wel zullen interesseeren.-

Papa schrijft ook een aangeteekenden brief van Mr A. Elias Cie personnel fnbt, ontvangen te hebben ,maar hij zegt niet waar hij zich bevindt.

Ik heb niet nagelaten uwe groeten aan mijn broeder Edmond te doen; John Buysse, terug van de CJSOJn Bayeux, is weer bij hem gekomen.- allen stellen het goed.-

Met mij is het opperbest.-

Met herhaalde deelneming, en vurigste wenschen voor u aller behoud, blijf ik

Uw steeds trouwe

E. Slembrouck