PV 770  – Vervolging ten laste van Van Leemput Joanna geboren Hoboken op 14 februari 1894 wonende St Bernardsche steenweg 308 Hovenierster beticht met lasterende aantuigingen in het uitoefening onzer bediening.

Gezien en toegestuurd aan den Heer Procureur des Konings t/s

Antwerpen 10 oogst 1917

Ten jare negentien honderd en zeventien den achtsten Oogst.

Wij Leleu Joseph, adjunkt enz , verhalen, dat wij op derden juli l.l. verslag ontvingen van onzen politieagent De Herdt Leonard. Ten gevolge van dat verslag werd proces-verbaal 626 opgesteld, wegens bedrog, ten laste van Van Leemput Joanna wonende te Hoboken St. Bernardschesteenweg n° 308,, hovenierster.

Het proces-verbaal werd naar de heer Prokureur des Konings alhier verzonden, op 7 juli er op volgende.

Door de heer politiecommissaris van hoboken gelast betichte Van Leemput te onderhooren is door dezen magistraat vermeld, dat betichte aan den agent Van de Perre Jozef, bekend heeft het feit ten haren lasten gelegd.

Na het verzenden van het bundel naar den heer ambtenaar van openbaar ministerie bij de politierechtbank alhier werd een aanbevolen brief door betichte geteekend, gezonden aan den heer politiecommissaris van Hoboken om bij het bundel gevoegd te worden. Die brief bevat onwaarheden en lasterende aantijgingen te onzen opzichte. Zij werd door ons niet onderhoord, zij heeft bijgevolg geen kennis gehad van het proces-verbaal door ons opgesteld, noch min van het verslag van den agent de Herdt en noch min inzage gekregen van het proces-verbaalboek. Gezien, Van Leemput, ons in een slecht daglicht stelt, tegenover onze gerechtelijke oversten verlangen wij dat betichte vervolg en gestraft worden wegens lasterende aantijgingen. Het orgineel van den brief berust in het bundel van Van Leemput, gezonden aan den heer ambtenaar openbaar ministerie bij de politie rechtbank alhier.

Hierbijgevoegd een verslag in extenne van de politieagent De Herdt Leonard, alsook den brief in kopij door betichte geschreven en geteekend.

Van het voorgaande hebben wij het tegenwoordig proces-verbaal opgesteld om aan den heer Prokureur des Konings alhier verzonden te worden.

Gedaan en gesloten te Antwerpen op negende Oogst 1917

(get) Leleu

Hoboken 1 Augustus 1917

Aan den Heer Politie Commissaris van Hoboken.

Mijnheer de Commissaris.

Als gevolg aan het proces-verbaal ten mijnen laste opgesteld door de 3e wijk te Antwerpen heb ik de eer U te vertoonen wat vervolgt:

Dit proces-verbaal wegens bedrog is valsch in dezen zin, dat ik geen bedrog gepleegd heb, dat men niemand kan aanduiden, die daarover klaagt of zulks bestatigd heeft.

Het proces-verbaal is valsch en vervalscht, in dezen zin, dat het niet overeenstemt met het verslag van den agent bestatiger.

2e dat het getal 200 veranderd is geweest in 500 ’t is te zeggen het cijfer 2 is overschreven geweest met het cijfer 5 na dat het reeds eenige dagen was opgesteld en ingeschreven, en slechts ten gevolge, dat ik bij den opsteller van het proces-verbaal mijn ongelukkige goede trouw had doen vertoone en had doen inzien dat er geene kwestie kon zijn van ongeveer (200) twee honderd grammen verschil van schaalgewicht, vermits ik de schalen juist maakte, met in de lichte schaal eene ½ kilo te plaatsen.

Het is dank van mijn goede trouw dat de politie het feit bestatigde. Inderdaad: aan mijn nicht, die voor hare rekening mijne bascuul wilde gebruiken om eene kilo kervel te wegen zegde ik dat ieder het hooren kon, dat zij de ½ kilo die te veel in de schaal stond er moest inlaten, en ik liet zelf zien dat het zoo was.

Nu, ik durf verhopen, dat het gerecht zal begrijpen, dat op zulk een boerenhof wellicht eene schaal verroest en minder weegt, of verloren gaat en vervangen wordt door eene andere; In dezen tijd wordt den ijk der weegschalen en toestelle en zelf niet gedaan. Het bijzonderste is dat ik het juiste gewicht gaf, en dat deed ik,  en dat kan ik doen getuigen door verscheidene personen die ter markt waren en onder andere; Peeters Rosa, Aertselaerstraat te Hoboken, Hendrickx Louis, Molenstr te Hoboken. Aanvaard heer Commissaris, de verzekering mijnen bijzondere hoogachting.

(get) Van Leemput Joanna

St Bernardschesteenweg n° 308

Hoboken

N.B. Mijnheer de Commissaris

Ik vereisch dat deze brief zoude gevoegd worden bij het proces-verbaal of desnoods met een supplementair proces-verbaal zou opgezonden worden.

(get) Van Leemput Joanna

Verslag

Aangaande de overtredig door de genaamde Van Leemput Joanna geboren te Hoboken den 4-2-1894 hovenierster, er wonende St Bernardsche steenweg 308.

Op 3 Juli 1917 gedurende de vroegmarkt op de Oude Vaartplaats werd mij opmerkzaam gemaakt dat er bedrog gepleegd werd door een hovenierster, bij middel van eenen bascuul. Ik begaf mij ter plaats en rond de genaamde Van Leemput, hooger vermeld stonden vele personen te twisten over de onregelmatigheid van haren bascuul dat het schand was zóó het publiek te bedriegen en in dezen duren tijd.

Ik zelf heb dan vastgesteld dat de eene arm of de schaal van den bascuul met den anderen 500 grammen gewicht verschil aanwees. Toen ik zulks aan de hovenierster verweet dat zulks bedrog was, antwoorde zij alsof het de gewoonste zaak betrof; en wat is dat nu, als ik er eenen halven kilo aan de andere zijde in den bascuul leg is het immers juist.

Een harer gewichten, dat mij in de hand viel was ook niet geijkt. Gezien er teveel volk daarop vergramd op de hovenierster luid opmerkingen maakte, kon ik geene name opnemen van beiden welke door haar bedrogen werden. Ik heb dus den bascuul en gewichten aangeslagen en ten bureele gebracht.

(get) de agent van politie

De Herdt Leon