2e bureel
700#659
Bevoorrading. Vervoer van granen bestemd voor de voeding der bevolking. Politietoezicht.

Provinciaal Oogstbureel der Provincie Antwerpen
Aan het gemeentebestuur van Antwerpen.-

Mijne heeren,

Zooals het U zeker bekend is, moeten de landbouwers ook dit jaar hunnen graanoogst weder leveren aan het Nationaal Komiteit voor Hulp en Voeding, ten bate der Belgische Bevolking.

Het opkoopen en het leveren van het graan is door ons dit jaar zoo gewijzigd, dat geen enkele landbouwer meer binnen de omheining van Antwerpen en voorsteden zal moeten leveren. De landbouwers van Antwerpen leveren in Wilrijck, die van Berchem in Mortsel, die van Borgerhout, Deurne en Merxem in Schooten, die van Hoboken in Wilrijck, die van Austruweel in Eeckeren, die van Zwijdrecht in Zwijndrecht zelf, enz,. Het gevolg hiervan is DAT GEEN ENKELE LANDBOUWER DE STADSPOORTEN MET GRAAN MAG PASSEREN OF DE SCHELDE OVERSTEKEN.

Uw geacht gemeentebestuur weet natuurlijk zoo goed als wij zelf dat de stedelijke bevolking voor eenen moeilijken winter staat en dat de voeding gedurende de wintermaanden heel wat moeite zal kosten. Daar nu de broodvoorziening de hoofdzaak is, durven wij op U rekenen om van af heden een zeer streng toezicht aan de stadspoorten uit te oefenen en beslag te leggen op al de hoeveelheden rogge, tarwe, masteluin, meel en bloem welke men zou trachten in te voeren. Onze eigen graanvoorraden zullen door de naties vervoerd worden en wel met geleidebrieven waarvan wij U binnen een paar weken een model zullen doen toekomen. Geen enkel landbouwer of particulier mag echter graan binnen de stad brengen. Evenals verleden jaar zullen wij aal alle agenten een premie van 5,00 per % kg. op al de aangeslagen hoeveelheden toekennen.

U bij voorbaat dankend voor Uwe krachtdadige medewerking teekenen wij

Hoogachtend.
Bureau Provincial des Récoltes de la Prov. d’Anvers.