Afzender : A. De Backer
Geadresseerde : Zeer Geachten Oversten

Mijn Zeer Geachten Oversten.

Zeer wel uw schrijven van 27-8-17 den 29- 8- 17 ontvangen.

Hartelijk dank Zeer Geachten Heer voor Uwe deelneming in mijne beterschap.

Ik ben nu veel beter geworden, maar nog niet geheel genezen, dat zal Zeer Geachten Heer nog al wat tijd vergen, ik ben nu met een niew regiem begonnen namelijk, ( Tisane de l’ abbé Hamon ) men zegde daar zeerveel goeds van, en ik bevind er mij ook goed mede, laat ons hoop hebben en afwachten-

Ik heb sedert eene maand mijn dienst terug hernomen, ’t gaat wel niet zooals ik zou willen, maar ik heb de besten hoop Zeer Geachten Heer op een voledig herstel.

Het doet mij ook een waar genoegen Zeer Geachten Heer dat Ued reeds zoo verre in ons geliefd Vaderland zijt, laat ons moed houden en de hoop hebben, dat wij allen weldra Ued mogen volgen.

Het is met eene groote vreugde dat ik van Ued verneem dat mijn zoon een schrijven tot Ued heeft gericht, ook telkens Zeer Geachten Heer als ik een schrijven van hem ontvang zend hij U altijd de besten groeten.

Maar nu is er iets anders Zeer Geachten Heer.

Mijn vrouw laat mij weten dat zij in Holland niet meer wilt verblijven, de oorzaak, dat bijna al de vrouwen van de Belgische Spoorwegmannen naar Frankrijk komen. Eerst had ik haar aangeraden niet te komen, maar nu vraagt mijn zoon zulks ook, hij zegd onder meer dat ik niet moet bevreesd zijndat hij boeken genoeg heeft om zelf te studeeren.

Wat stond er mij als man en vader te doen, ik ben naar Oissel en Elboeuf geweest om te zien of mijne vrouw en zoon daar konden woonen, en men verzekerde mij aldaar dat zulks kon, ik heb dan dadelijk aan mijne vrouw en zoon geschreven dat zij beiden mogen komen als zij willen, ik ben nu niewsgierig wat zij beiden zullen doen?

Nu Zeer geachten Heer moet ik Ued toch eene vrag doen;

Weet U soms of er te Rouen eene belgische school of Atheneum bestaat, waar mijn zoon zijne studiën zou kunnen voortzetten?

Men heeft mij ook aangeraden als mijne vrouw en zoon zouden komen, mij dadelijk tot Mv Helleputte te richten, het schijnt dat die Dame de studenten ondersteund.

Nu Zeer Geachten Heer, ik ga eindigen, verschooning dat ik zooveel doen lezen.

Ik kan toch niet laten Ued ook eenige regelen te schrijven over Oissel waar ik zooveele onzer mannen en vrienden heb ontmoet.

Ik heb al de werkbroeders onder andere Vadre De Roeck (bhef maneuver) Conrad, De Beul, Sus Vermeulen, Genaand ( aanteekenaar) Van Puymbroeck onzen plakker en nog andere, ik heb met die vrienden eenige uuren doorgebracht, en heb Uwe besten groeten , alsook die van Mr Slembroeck aan hun allen overgebracht, al die makkers waaren daar zeer tevreden over, en allen wenschen U in de besten gezondheid in ons geliefd Antwerpen binnen kort terug te zien.

Hier in Marck is er niets niews, alleenlijk zijn hier ook wederom 3 mannen van den Bassin aangekomen, Jaak van Bergen, Goethals( surveillant) en Jan V. D. Oost( 8ste roet) zij zijn ook hier tevreden.

Ik eindig dus Zeer Geachten Heer met U de besten groeten te zenden van al Uwe onderdanen in Marck verblijvende.

Ik zou bijna iets vergeten te melden.

Mr Slembrouck meld mij dat hij eene kaart van mijne vriend Frans Bogaerts uit Belgie heeft ontvangen, waarin hij meld dat de vrienden J. Crouwels, V. Goubergen, Archambau in de besten gezondheid zijn, alleen de vrienden J. Petit en Bogaerts Frans zijn niet wel te pas, J. Petit heeft reeds 2 maal eene operatie aan de darmen doorstaan, hij heeft 90 dagen in Stuyvenberggasthuis doorgebracht en mijn vriend F. Bogaerts is sedert verscheidene dagen bedlegerig met water in de knieën, wat zal met al de Belgische Spoorwegbedienden in België gebeurd zijn, en nog gebeuren?

Laat ons het beste hoopen Zeer Geachten Heer, eens toch zullen wij allen weder terug vrij in ons geliefd België, ja in onze schoone scheldestad vrij kunnen ademen.

Ik zend U bijzonder de besten groeten van den Heer Vogels, die is hier bij ons voor ons allen een waaren vader, en bijzonder voor de mannen van den Bassin.

Aanvaard Zeer Geachten Heer, alsook Uw achtbaar gezin de besten groeten van

Uw steeds blijvenden onderdanigen dienaar.

A. De Backer