PV 932 – Gevolg aan P.V. 928 van 18-9-1917 in zake verlies van een coupon inerprovinciaal van 50.000 fr waarde door Pelckmans Henri;

Wordt in een vorig P.V. behandeld n° 928

Feit heeft plaats gehad 17-9-1917

Toegestuurd Prokureur des Konings t/s

Antwerpen 19-9-1917

Ten jare 1917 den 18 september

Wij De Visch Karel, adjt enz; als gevolg aan ons P.V., ruimer op kant aangeduid verhalen dat wij vernomen dat een persoon bij den wisselagent Smeets, over een coupon interprovinciaal gesproken had. Wij begeven ons bij den wisselagent Smeets Guillaume wonende alhier De Keyzerlei 5 en hem onderhoorende verklaart hij in ’t Vlaamsch:

Gisteren nanoen rond 4 ure (17-9-17) is een persoon van rond de dertig jaar struisch gezond van kleur, blond met rosse knevel proper gekleed sprekende de Vlaamsche taal in mijn bureeel gekomen om eenig Belgisch geld te wisselen. Hij vroeg mij of er geen gevaar was om een bon interprovinciaal te koopen, dat iemand hem zulk stuk had te koop geboden voor 45.000 fr. hij drong aan om te weten of er op dergelijke waarde geene oppositei was. Ik heb dezen persoon geantwoord dat geene enkele wisselagent dergelijk stuk zou gekocht hebben dan voor een ze gekende persoon;

Ik kan geen duidelijker signalement van dezen mij onbekenden geven.

Waarvan akte, van 18-9-1917

(get) De Visch

 

 

PV 933

Toegestuurd aan den Heer Prokureur des Konings te Antwerpen voor kennisgeving.

De heer Pelckmans Henricus heeft hier ook van dit feit aangifte gedaan een daarvan is ten laste van onbekende proces-verbaal n°928 van 17 dezer opgemaakt door mijnen adjunkt mr De Visch  en op 18 dezer verzonden aan den Heer Prokureur des Konings hoogergemeld.

Het tegenwoordige om dubbel gebruik te voorkomen.

Antwerpen, den 20 september 1917

De commissaris van politie

(get) De Smet

N.B. De bankiers en wisselagenten mijner wijk zijn reeds verwittigd alsook de stadswijken.

(get) De Smet