Gemeentebestuur van Antwerpen,
2e Bureel
Nr.68

Stad. Antwerpen. College van Burgemeester en Schepenen.
Zitting van dinsdag 4 September 1917.
Beraadslaging – Proces-Verbaal

Bouwtoelatingen.

Het College neemt kennis van een schrijven van den heer Präsident der Zivilverwaltung, houdende verzoek voortaan toelatingen tot bouwen slechts in hoogstdringende gevallen, zooals bouwvalligheid van een huis, te verleenen en van elke toelating dadelijk kennis te geven aan de voormelde Zivilverwaltung.

Men zal den heer Präsident schrijven, dat op zijn verzoek niet kan ingegaan worden, aangezien de zaak geregeld is door eene stedelijke politieverordening, bekrachtigd door de Bestendige Deputatie, alsmede door de Gemeentewet, waarvan artikel 90, gewijzigd door de wet van 15 Augustus 1897, nl. bepaalt dat het College van Burgemeester en Schepenen gelast is met de goedkeuring der plannen van bouwingen uit te voeren, zoo langsheen de klein, als langsheen de groote wegenis en dat dit College zich, binnen de vijftien dagen na het neerleggen der plannen, moet uitspreken.

Bij verordening:
De Schepen dd.
Secretaris,
(onleesbaar)

Het College,
(onleesbaar)