Afzender: John
Geadresseerde: Geachte Mevrouw

Geachte Mevrouw,

Ik heb de gevraagde dertig frank wel ontvangen en dank u ten zeerste voor Uwe bereidwilligheid.

Sedert drie dagen toef ik in het kamp van Auvours in de Sarth; genezen, doch , ten zeerste, neergedrukt daar ik het zóó lang, zenuwachtig- afgewachte verlof niet kan bekomen! Te Mortain, was het de kolonel , slecht geluimd, omdat sommige soldaten dronken van de wandeling waren gekomen na, natuurlijk, de aan alle dronken soldaten eigene beestigheden te hebben uitgestoken, onder dit voorwendsel alle aanvragen van de hand wees. Te Saint- Pair was het de major- de eenigste die verloven mag toekennen- zijne afwezigheid van drie weken die allen eisch naar verlof onnuttig maakte. Nu, hier, in ’t kamp, wordt er kort en bondig verklaart dat niemand er op rekenen moet in permissie te gaan, daar wij allen maandag aanstaande naar onze dépôts regimentaires gezonden worden. Nu ginder, de mijne is te Criel- aan- zee ( Seine Inférieure) zal ik nogmaals trachten recht te bekomen. Het schoonste der zaak echter is dat men u van Pieter naar Pauwel stuurt, altijd maar belovend en verzekerend:” hier kunt ge hem niet krijgen, maar, ginder bekomt ge hem zeker!” Zoo was ik in de stellige overtuiging van hier in congé te trekken er is helaas! niets van!

Wat nu de wonde betreft, die is totaal genezen. Ik ga, loop, spring, kortom doe alles als voorheen.

Het blijkt uit de hartelijke brieven, die ik van mijne oversten, op het front, ontvangen heb, dat ik aan de dagorde van het leger vermeld ben geworden en gedecoreert met het oorlogskruis.

Over een viertal dagen zijn mij twee kaartjes uit Antwerpen toegekomen.

Eene van Frits- gedateert begin Augustus die mij meldt dat de gansche familie Hauff het goed stelt. Ten tweede’s en dat is een belangrijk en verheugend nieuws voor Telesphore: Frits onderhoudt de boekenverzameling in de Kistenmaeckersstraat. De minuten en handschriften bewaart hij thuis, in de Dambruggestraat en, eenmaal per week, bezoekt hij uwe woning en verzorgt zijn ooms boekenschat. Bijgevolg, beste Telesphore, is de vrees die U mij zoo dikwijls uitdrukte, uwe verzameling vernietigt of geschonden, weer te vinden gansch ijdel. Frits bewaakt alles! Ik ben tevreden U dit verblijdend nieuws te mogen mede deelen.

Tweede kaartje, van Clémence laat weten dat de Poes haren tweede prijs in zang aan het Conservatorium behaald heeft. Dan, de geijkte geruststellingen over de gezondheid van elkeen en de beste groeten  en de warmste kusjes die ik, natuurlijk en met genoegen , met U moet deelen.

Binnen kort zeker- drie, vier weken, trek ik door Kales en als mijn dienst het toelaat klop ik zeker bij U aan. Ik zal bijtijds verwittigen-

In de hoop dat mijn schrijven U in goeden toestand vinde bied ik U, geachte Mevrouw, mijn hartelijkste groeten aan, evenals voor uwen gemaal en het brave en lieve Fenke.

Uw dankbaar verkleefde,

John