Afzender : Hubert Petré
Geadresseerde : Heer en Vriend

Waarde Heer en vriend,

Gisteren heb ik het genoegen gehad uwe achtbare dame en zoon alhier te ontmoeten, welke mij op de hoogte stelden van uwen goeden gezondheidstoestand, hetwelk ik met vreugde heb vernomen.

Daar mij den tijd ontbrak, heb ik mij verplicht gezien het onderhoud jort te maken, hun in het heengaan belovend, U een woordje te zenden; en zooals u kunt bestatigen, ik heb mijn belofte gehouden.

Hetgeen ik u ga mededeelen zal u misschien wel eenigziens verwonderen, édoch het is de zuivere waarheid. – Ik heb hier sinds een heel tijdje kennis gemaakt met eene deftige juffer en van eerbare afkomst- en gezien mijn half Bohemersleven ( Indien men het zoo mag heeten) heb ik besloten het einde van dezen strijd niet af te wachten, en van hier te trouwen.- Hoegenaamd niets geeft mij reden te denken in mijne keuze bedrogen te zijn! Hetgeen den datum betreft, ik hoop u dien kortelings te doen kennen daar ik nog zekere papieren verwacht die mij elken dag kunnen toekomen. Mijne ouders wien ik, per brief, getracht heb op de hoogte te stellen, kunnen niet anders, na rijpe overweging, dan mij gelijk geven- wel te verstaan hun afvragende welke keus ik hier gedaan heb- en daar ik op dit punt niets vrees, zie ik de toekomst met veel vertrouwen in.

Ik eindig, Waarde Heer en Vriend, u tevens het beste wenschende, en in afwachting, eerbiedige groeten en warmen handdruk.

Hubert Petré

Brigadier II. 216- A.B.