Maandag – Verleden nacht zijn wij door vliegers bezocht geworden, welke ons heel vrijgevig met bommen bestookt hebben. Er zijn er geworpen rond half negen, rond negen uren en rond 11 uren. De panieken in schouwburgen en cinemazalen laat zich licht begrijpen, nog te meer daar er in de onmiddellijke nabijheid dezer verschillige gevallen zijn. Onder andere in de Schupstraat aan den achterkant van de Anvers Palace. In de nabijheid van de statie: Zoologie, Pathé, Odeon, Eden, Royal, Bijou, Vlaamschen schouwburg. Alsook op het zuid aan het Hippodroomschouwburg, Montigny- Joseph Lies- en Brederodestraat hebben goed hun deel gehad. Tal van huizen van deze straten zijn bouwvallig en uiteen gereten. Op den Boulevard is er tusschen de Brederodestraat en de Zuidstatie geen enkel huis aan beide zijden dat geene stukgeslagen vensters heeft. In de Brederodestraat en Montignystraat zijn verschillige sterfgevallen. Op den Dam Vaartdijk, zijn vier huizen beschadigd, doch geene dooden te betreuren.

Het kwartier dat echter het meest geleden heeft, is de Sint-Paulusplaats, Sin-Pietersvliet, Oudemanstraat, Schipperskapelstraat. Heel den teerling tusschen deze vier straten, welke door verschillige gangen en achterbuurten doorkruist wordt en overbevolkt is, is gansch verdwenen. Er blijft niets van over dan een puinhoop.

Dezen middag sprak men reeds van 22 dooden en men gaat immer met de reddingswerken voort, daar het schijnt dat er nog 5 vermisten onder de puinen bedolven liggen.