PV 1070 – Huylebroeck Louis Frans Antwerpen 18 juli 1880 Antwerpen Lge Loobroeckstr 154 Slachter Tegenstand slagen wonden aan de politie, Openbare dronkenschap.

De Herdt Leon adjunkt politie 3e wijk
De Potter Jozef agent van politie 3e wijk

Wordt in geen vorig P.V. behandeld.

Het feit heeft plaats gehad den 28 october 1917
Gezien en toegestuurd aan den Heer Prokureur des Konings
Antwerpen, 31 october 1917

Ten jare 1917-28-october.
Wij Lekens Juliaan, adjt com ontvangen van den politieagent De Herdt Leon het volgend vlaamsch verslag:

Heden voormiddag om 10 ¾ , heb ik op de markt der oude Vaartplaats vastgesteld dat Huylebroeck Louis Frans wonende Lge Loobroeckstr 154 in dronken toestand verkeerde, aanhoudende wanorders veroorzaakte. Ik heb hem vruchteloos aangemaand zijnen weg te vervorderen, daardoor ontstond eene groote samenscholing van volk. Nadat hij mij en mijn collega De Potter die er bij gekomen was, herhaaldelijk had toegeroepen “smeerlappen ik heb met de duitschers te doen, en voor mij zult ge een jaar naar duitschland vliegen”, namen wij hem vast om hem ten bureele te brengen. Hij verzetten zich ten heftigst, wij moeste met hem vechten om hem te overmeesteren, hij sloeg en stampte ons waar hij ons raken kon, en beet ons in de handen.

Verschillige collegas waren nog toegekomen zoo konden wij hem, daar hij niet wilde gaan langs de straat slepen en dragen. Hij riep de hulp in van de duitsche soldaten, dat het schandalig was hem mede te nemen, inderdaad kwamen twee soldaten tot op het bureel ons na de welke dan echter terug gingen. De agent De Potter zegt als volg aan het verslag, verklaar ik voor gemelde persoon mede ten bureele gebracht te hebben. Hij stampte krabde en beet ons, waardoor ik kwetsuren aan de pols en handen bekomen heb, alsook bedreigde hij ons nog klacht tegen ons te zullen indienen bij de duitsche overheid.

De handen van beiden agenten zijn gekwetst en bebloed, gemelde persoon is opgewonden en verkeerd in staat van dronkenschap, wij doen hem naar het gemeentegevang overbrengen om er zijn roes uit te slapen.

Huylebroeck Louis Frans nuchter geworden nadien, en door ons onderhoord verklaart in de vlaamsche taal:
Ik geloof niet dat die zaak zoo erg geweest is, zij schijnt mij zelfs onwaar, het is de oorzaak als van dronken geweest te zijn, ik heb spijt van hetgeen er voorgevallen is, de bedreigingen moeten niet als ernstig aanschouwd worden, indien ik die uitgesproken heb.

Er zijn geene getuigen ter ontlaste aangeduid

Waarvan akte
(get) Lekens