PV 1007 – Vervulde plicht in zake Dietvorst verdacht van bloem of meel te verbruiken waarvan de herkomst verdacht schijnt.

Getuigen:
1°- Dietvorst Cornelis André geboren te Bergen-op-Zoom den 20 juni 1872 wonende te Antwerpen St. Jacobsmarkt ° 102, Pasteibakker.

Gezien en toegestuurd aan de Heer Taquet onderzoeksrechter alhier.
Antwerpen, 6 october 1917

Ten jare negentien honderd en zeventien den vijden october, om 4 ½ ure ’s avonds (T.U.)

Wij Lekens Joseph enz; gevolg gevende aan den plichtbrief uitgaande van de Heer taquet onderzoeksrechter ( …) verhalen dat wij vergezeld van onzen politieagenten Hendrickx en De Dotter ons begeven hebben St Jacobsmarkt n° 102. Wij treffen aan Dietvorst Cornelis André pasteibakker. Wij geven lezing van onze zendingen, bereidwillig laat hij alles afzoeken; in de kelderbakkerij toont Dietvorst ons een zak bloem die hij ’t huis heeft en eerst vandaag heeft ontvangen. Wij nemen de vijf voorgeschreven stalen, waarvan wij een in ’t bezit laten van Dietvorst; een ter griffie zullen nederleggen, en drij op ’t bureel van den collega Celis  hebben nedergelegd; meer bloem werd er niet ontdekt. dietvorst onderhoord verklaart:

Ik heb vandaag honderd kilos bloem gekocht van Van den Broeck Gustaaf, Hessenplein n° 6, Hij toont ons de faktuur, die luidt als volgt Geleitschem. hundert kilos Mehl den naam van kooper en verkooper. De stempel van de provinzial Ernte Kommission Antwerpen, handteeken onleesbaar
Dietvorst weigerd de faktuur af te staan, om rede hij door de heer Storms gelast is de faktuur zelf in te brengen. Dietvorst heeft de bloem gekocht tegen 1550 fr.

Hij verklaart, dat hij dagelijks 10 à 12 kilos bloem verbruikt, in brood en pasteien. De zak bloem werd voorloopig door ons verzegeld tot nader bevel. De zegel draagt het merk “Union”. De stalen werden door ons niet betaald. Van den broeck werd door ons niet onderhoord, omrede wij hem noch in de Hessenplein, noch in zijne woning Van Aerdtstraat 55 hebben aangetroffen. Volgens paragraaf 7 der onderrichtingen, de bloem ingevoerd werd met toelating van Provinzial Ernte Kommission, hebben wij de zegel afgedaan.

Waarvan akte, op datum als boven.
(get) J Lekens