Afzender: Teles
Geadresseerde: John

My dear John,

Ik was juist in verlof toen ik uw briefje van den 24n dezer ontving. Ik haast me u het gevraagde op te sturen.

Hebt u mijn schrijven van den 17n dezer – voorzichtigheidshalve voorzien van de melding à faire suivre- nu ontvangen, Zoo ja, wel dan zult u beseffen wat vreugde Fritz’ bezorgdheid me gebaard heeft, zoo neen, laat het me weten, want dan zend ik u cito een afdruksel van mijne hoogtij- uitlatingen, vergezeld van eene commentarie over rassenbesef, deze laatste ter uwer intentie.

Schrijf me ook of u het pakje ontvangen hebt.

In afwachting, goed heil, beste wenschen en vele groetenissen, van mij en van de familie.

Uw toegenegen en altijd bereidwillige

Teles.