Afzender: T. Buyssens
Geadresseerde: Bourdeaux

Mijn waarde Bourdeaux,

Ben zooeven teruggekeerd uit verlof en heb uwen brief van den 9n dezer heel gretig gelezen. Het doet me altijd groot genoegen als ik iemand ontmoet die vooruitwil. Zelfs al moesten de voorwaarden, die de rangopklimming van het personeel in het Belgisch spoorwegbestuur in tijd van vrede bedongen, geheel veranderd worden, dan nog zal de bekwaamheid ten grondslag moeten liggen van de toekomstige uitzifting.

Ik kan u zeker niet bepaald zeggen dat u nu juist die of dat paragraafje van zulk of zulk boek bijzonder moet instudeeren, maar ik kan spreken in algemeenen zin en u voorbehouden goed het Fransch en het Rekenen te bezitten. Voor de Fransche studie koopt u eene Grammaire Larousse, verbeterd door Claude Augé, middelbaren of hoogeren graad; dagelijks leest u zooveel Fransch als het mogelijk is, in dagbladen en goede romans; u tekent de beste uitdrukkingen op , overleest die nu en dan eens, en zeker blijven er u 90 % bij; u vergelijkt de toepassing der regels met de leer in de grammatica, en vermits we nog een heel tijdje voor ons hebben, zoo moogt u het beste verwachten van dien streng volgehouden geestesdril.

Nu wat het rekenen betreft, schaf u een traité d’ arithmétique aan best in Calais; hoe meer oefeningen er in staan hoe beter; maak elken dag een koppel vraagstukjes, niet achtereen zooals de schrijver ze gewoonlijk rangschikt in het boek, maar dooreen, nu eens op blz. 90 dan eens op blz. 80 enz., en u zult eene vaardigheid in het rekenen bekomen , die de toekomstige juryleden, aan wier oordeel u u zult overgeven, zal verbazen.

Wat de andere vakken betreft, zooals aardrijkskunde, misschien geschiedenis, enz. breek er u het hoofd niet mede: eens dat u de inhoud kent van het programma voor het ambt, waarvoor u later u wenscht voor te bereiden, wel dan is dat alles gauw ingestudeerd: zulke vakken gehoorzamen aan geheel andere geesteswetten dan de talen en het rekenen, welke eene langdurige voorbereiding eischen.

In de hoop, mijn waarde Bourdeaux, dat deze inlichtingen u zullen nuttig zijn, en zo dat u aan de nieuwe levensverhoudingen in Marck reeds aangepast zijt, zoo aanvaard mijne beste groeten.

Intusschen verblijf ik altijd- gansch ter uwer beschikking

Uw toegenegen,

T. Buyssens