Nieuwsblad van Antwerpen. Vrijdag, 5 Oct. 1917

Uit eene naburige gemeente wordt ons geschreven:

‘Eindelijk dan toch is door de Duitsche overheid een maatregel genomen, maatregel dien wij reeds over een paar maanden ter zeerst aanbevolen, waardoor het aan de trambedienden ten strengste verboden wordt, iemand met aardappelen op de trams te laten, tenzij zij voorzien zijn van een doorvoerbewijs’.

Hopen wij nu maar, dat ook de gemeentebesturen verplicht zullen worden doortastend op te treden, tegen de woeker- en smokkelaars, dat zelfs de burgerij werkdadig meewerken zal.

Nu nog het afnemen van alle waren van Komiteit en Gemeentewinkel aan de woeker- en smokkelaars, dit ware voorzeker weder een groote stap voorwaarts op den weg tot bestrijding dier ellendige uitbuiting, van den evenmensch. En hier kan de Duitsche overheid weder ingrijpen, mits zij het is die de verdeeling van de suiker doet. Dit maar om te beginnen.