Afzender: J. Bourdeaux

Geadresseerde: Heer Buyssens

Waarde Heer Buyssens.

Het is reeds een heel tijdje geleden, dat ik U eenige regels laten geworden heb. Vooreerst moet ik U melden, dat ik voor den oogenblik mij te Marck bevind, waar ik de ondervinding opdoen dat men nooit zijn lot mag beklagen. Ik dacht mij niet al te gelukkig in Audrincq, maar het verschil dezer beide dépots is groot, nu wat ik heden denk, is dat werken zalig is.

Nu de gepasseerde nacht, is ons maar eene droevige herinnering, waarde Heer, daar het juist 3 jaren geleden is, dat wij te samen onze laatste nacht dienst gedaan hebben onder een schrikkelijk bombardement te Antwerpen dokken. Ja dat wij allen met den Heer Rigolle, en Copjans de kaart bezichtigde om ons vluchtplan te maken, ja Waarde Heer droeve herinneringen.

De tijden zijn wreed verandert, en de mensch doet vele ondervindingen op, die een rijke leer zijn voor verdere jaren. Nu zou ik u nogmaals een kleine dienst willen verzoeken, en nu dat de lange winteravonden aankomen, zou ik niet nutteloos mijn ledige uren willen doorbrengen; daarom zou ik willen studeren, om later bij mijne tehuis komst in België mijn examen te willen doen als treinwachter of wel onderklerk, die examen denk ik goed af te leggen, daar de moed tot studie mij niet ontbreekt;en mijn vroeger kennis opgedaan ter school mij met wat geduld, weer zal invallen, na die ledige jaren achter de rug te hebben. Daarom Waarde Heer kunt U mij geen inlichtingen verschaffen , aangaande goede boeken die mij noodig zijn, en wat mij te doen staat.

Gaarne zou ik een sport hooger in de levensbaan willen klimmen, dat mij helaas reeds vroeger ontnomen is geworden door den dood mijner geliefde ouders, overlijden in nog zoo jeugdige ouderdom. Den Tijd tot studie, en de moed en aannemen ontbreekt mij niet, niets als uwe wijze raadgevingen.

In de hoop Waarde Heer een gunstig antwoord te ontvangen bedank ik u op voorhand, en bied U de verzekering mijner hoogachting

Uw toegenegen

J. Bourdeaux.