Vrijdag – Echt Allerzielen weder. Droevig, mistig en regenachtig. Vandaag zijn reeds verschillige der slachtoffers van den bommenaanslag van laatstleden zondag ter aarde besteld. Geheele huishoudens met drij lijkwagens in eens werden begraven. De overledenen van den Krauwelengang zullen in eenen gemeenschappelijken kuil begraven worden op het Kielkerkhof. Deze kuil meet 10 m. op 10 m.

Het laat zich gemakkelijk begrijpen dat deze begrafenissen nog aanleiding geven tot hartverscheurende toonelen en dat ter dier gelegenheid de gebeurtenissen en gewaarwordingen met doorgestane angsten nog eens herhaald worden. Vooral door menschen die die scènen bijgewoond hebben. Zoo is onder andere de zuster mijner tante nauwelijksch aan de afgrijselijkste dood ontsnapt.

Deze zuster dan was zondag avond op een feest in het geteisterde lokaal der Montignystraat waar zij deel maakte van een gezelschap van een tiental personen, en tusschen twee heeren zat. Eensklaps een knal, totale duisternis, gekerm en geschreeuw en gedrang naar buiten. Zij is gelukkiglijk niets en geraakt buiten al kruipende tusschen en over puinen en kermenden. Met hare twee geburen was het echter erger gesteld. Rechts van haar is K. Van Boghout plots dood geslagen, terwijl links van haar Willem Schmitz eene schedelbreuk oploopt. Dit gebeurde heeft haar zoodanig geschokt, dat zij niet meer te huis durft slapen.