Afzender: T. Buyssens
Geadresseerde: Schoeters

Mijn beste vriend Schoeters,

Over het verplaatsen der cheminots zijn reeds zoovele gissingen geuit, zoovele plannen opgesteld, zoovele gebeurlijkheden geopperd, dat het nu waarlijk onmogelijk wordt om dat kluwen los te spinnen, om in dat phantasiespel  een doeltreffend gezichtsnoer te volgen; Ik meen u slechts een ding aan te kunnen raden: nml. eene aanvraag op te sturen par voie hiérarchique om in de Veldspoorwegen over te stappen, en in die aanvraag moet u goed uwe hoedanigheid van rangeermeester , uwen ouderdom, uwe familielast en uwe bewezen diensten doen uitschijnen.

Welke dan ook de schikking weze die zal genomen worden, zoo is men toch verwittigd over uw verlangen.

Altijd in afwachting.

Hartelijke groeten

Uw toegenegen

T. Buyssens