2e bureel
700 # 1189

Wettelijk erkende beroepsvereeniging ziekenverpleging
St. Elisabeth
staat en burgerlijke gasthuizen Antwerpen.

Aan het college van heeren Burgemeester en Schepenen 2e Bureel ten Stadhuize alhier.

Hooggeachte heeren,

In zitting van 13 dezer heeft onze beheerraad mij bevolen ter uwer kennis te brengen dat bij de ramp van 28 October l.l. een paar onzer leden zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt.

Onze bestuurder-voorzitter Dr. L. Couvreur bevind zich ter plaatse vooral op de St. Paulusplaats. De verpleger Gerard van Looy heeft daar al de lijken vervoerd (23), de gekwetsten geholpen enz. Na 40 uren onafgebroken dienst bevond hij zich nog alléén ter plaatse met de pompiers, zooals U wellicht door de drukpers vernomen hebt. eene vergoeding werd geweigerd daar al het goede werd gedaan om het goede. Misschien wilt U van dit schrijven nota nemen?

Dank van harte en achtingsvolle groeten.

Namens de beheerraad.
De Secretaris
G Van Looy