1299 Requistorium

Ten jare negentien honderd en zeventien, den tienden November ten 7 ½ ure ’s morgens. Wij Hermans, Julius, adjunkt Comm. Van politie, gehecht aan de 2e wijk, behoorlijk afgevaardigd, aanzoeken den Heer Dockter Fabry, Leon, wonende t/S Ankerrui n° 50 zich te begeven naar het commissariaat der 2e wijk ten einde er den geestentoestand te onderzoeken van den genaamden Verhoeven, Gummarus, Renoldus, geb. te Lier, den 31 Augustus 1839, kunstschilder, alhier wonende Koningstr. 2, derwelke aan zinsverbijstering lijdend was en het vuur aan zijne woning had gestoken (thans opgesloten in de krankzinnige afdeling alhier) Voornoemde dokter heeft dadelijk gevolg aan ons verzoek gegeven.

De vocatie heeft geduurd van 7 ½ ure tot 8 uure ’s morgens en er komt aan den heer Dokter Fabry voornoemde eene som toe van zes frank ingevolg art. I van het Gemeentetarif.

Gezien

De commissaris van politie

Get. Hermans