2e bureel
700#807 (2/2)
voorwerp: herbergen.~ (sluitingsuur, muziek, terrassen).

Verordening.

Onder opheffing der verordening van 20 September 1916 beveel ik voor het gebied van het Generaalgouvernement:

  1. Bij het invallen der duisternis moeten alle verlichte openingen, vensters, vitrienen, bovenlichten, enz. van alle kunstmatig verlichte binnenplaatsen, schouwburgen, kinema’s en andere openbare plaatsen van vermakelijkheden, alsook van woningen, gangen, werkhuizen, fabrieken, restaurants, winkels, enz. zelfs zonder aanmerking te nemen of ze naar de straat, naar de koer of hoven, enz. gelegen zijn, door rolblaffeturen, dichte gordijnen, door donkere beschildering of op andere wijze bedekt worden, zoodat geen licht meer zichtbaar is.
  2. Alle verlichting in open lucht (lichtreklame inbegrepen) is verboden.
  3. Uitzonderingen betr. voorschriften artikel 1 en 2 kunnen met de goedkeuring van het Generaal-Gouvernement toegestaan worden. Zij zijn bij de bevoegde plaatselijke kommandanten aan te vragen.
  4. Straatlantaarnen mogen alleen als richtlijnen branden en moeten groen of blauw beschilderd zijn.
  5. Het gebruik van zaklantaarnen en andere kleine lichttoestellen is toegelaten, evenals de belichting van alle voertuigen, elektrische trams die gedurende de donkerheid in openbare straten verkeeren. De vensters der elektrische trams moeten geblindeerd worden. Voorwerpen die voor het vrije verkeer op openbare wegen hinderlijk zijn, b.v. opengebroken straten, enz. moeten gedurende de donkerheid voldoende verlicht worden.
  6. Overtredingen worden met eene geldboete van ten hoogste 3000 Mark en met ten hoogste 6 maande gevangenis of met een van beide straffen gestraft, in zoover niet, volgens andere voorschriften, strengere straffen toepasselijk zijn.
  7. Bevoegd zijn de krijgsrechtbanken en hoogere krijgsbevelhebbers, alsook de krijgsoverheden die tot oordeelvellen bevoegdheid hebben.
  8. Deze verordening treedt van den dag harer bekendmaking in kracht.

Antwerpen, 21 november 1917

De Gouverneur,
von Zwehl,
Generaal der Infanterie.