2e bureel
700#764
voorwerp: Feestelijkheden.- Fooren, kermissen, concerto’s, cirken, enz. Tijdelijk verbod.

Stad Antwerpen
College van Burgemeester en Schepenen
zitting van vrijdag 23 november 1917
Beraadslaging.- Proces-Verbaal

Het College is van oordeel, dat er nog geene aanleiding bestaat om af te wijken van het vroeger aangenomen standpunt. Het Gemeentebestuur zal derhalve, bij voortduring, afwijzend beschikken over aanvragen tot het inrichten van liefdadigheids- of andere feesten. Het is niet wenschelijk, dat de opbrengst van dergelijke feesten officieel in ontvangst genomen worde ten bate van nader aangeduide liefdadigheidswerken of ten behoeve van de Armen in het algemeen.