Afzender: John
Geadresseerde: Téles

Mijn beste Téles,

Zeker heb ik Uwe hoogtijdsuitlatingen ontvangen en niet nagelaten er U mijn besten dank voor uit te drukken, in brief van 1 November, waarin kaart van Frits besloten was.

Nu gisteren kwam mij Uw pakje toe waarin ik alle de voorwerpen, die ik Mevrouw vuil en beslijkt overhandigde blinkend nieuw vond, tevens eene lieve oplettendheid die eene doos “ Thrue Castles” Cigarettes bij de zending voegde.  Many thanks, my dear Téles.

Ik sta altijd op heete kolen om van wal te steken en naar het “ Kindest isle in the world”. Er mangelt mij nog mijn verlofstitel die ergens in de archieven van het hospitaal te Mortain den eeuwigen slaap moet sluimeren. Om dat te beletten heb ik over eenige dagen mijne beste penne in den inkt gedoopt, om den schijndoode wakker te schudden en naar hier over te laten vliegen. Nu ben ik in afwachting en heb mijn tweede tranchés ronde reeds begonnen. De secteur is zoo kalm niet meer. Er ontploffen grove “ castars”, met oorverdoovend geruisch, die ons verplichten de plaats te ruimen. Niets is onaangenamer. Ge ligt, gerust, kalm uwe vermoeienis te genieten, al mijmerend uw baardbrandertje te dampen, als plotseling een schrikkelijke “ rrraey” de grond doet daveren, dra gevolgd van meerdere rraey’s en dan plotseling het “ appuyez à gauche” klinkt, dat U bruusk uit uw zoo hard verdiende “ dolce far niente” komt rukken en aan hetwelk men mompelend en schoorvoetend gehoorzaamt.

Wat nu de afmatting aangaat ik word betrekkelijk gerust gelaten in mijne hoedanigheid van patrouilleur! Wij maken een nachtelijk uitstapje in het no mans land met of zonder incidenten en komen dan terug voor 24 of 48 uur. Van avond betaalt de majoor ons een flesch wijn, na terugkomst van onze expeditie, aan dewelke hij een bijzonder belang schijnt te hechten-

Beste Téles, in vooruitzicht van mijn verlof, bid ik u vriendelijkst mij- zoo mogelijk  natuurlijk- veertig frank te zenden. Deel mij ook eens het totaal mede der mij door U voorgeschotene sommen a.u.b. en ontvang, met hartelijke dank bij voorbaat, mijn warmsten handdruk.

Uw verkleefde,

John