Antwerpen, den 9 November 1917.

Aan den Heer Burgemeester der Gemeente Borgerhout.

Het is aan zijne Excellentie den Heer Gouverneur ter oore  gekomen, dat in de straten en op de pleinen der stad wederom samenscholing plaats hebben.

Onder verwijzing naar het verbod op de openbare samenscholingen van meer dan 5 personen, verzoek ik U aan de Politie voor te schryven, ten strengste tegen deze ongeoorloofde samen-scholing op te treden, zo niet zouden tegen de gemeente zelve strenge maatregelen moeten getroffen worden.

De Kommandant,
Get. Vryh. von Hammerstein,
Generaal-majoor.