Afzender : John
Geadresseerde: Téles

Beste Téles,

Uw bondig woordje van 16 dezer, alsmede het mandaat van veertig frank, best ontvangen, waarvoor hartelijken dank.

Ben voor het oogenblik in de “ trenches” ,. De dienst is hard; maar het vooruitzicht mijner nakende permissie verdrijft cafard.

Verledenen week heb ik mooi den dans ontsprongen. Terugkomende van V.r.e toefde ik bij een baterie anti- aérienne, die duchtig op de Gotha’s schoot en het hun ik het hooge warm maakte. Een der ongeluksvogels echter werpt zijn moordend “ fiente” uit: vijf bommen , die met oorenkwetsenden daverslag in een straal van 100 m van de batterij uitgaand, ontploffen. Ik had juist den tijd mij in eene gracht tegen een wilg te werpen, de kanoniers met doodes tergende kalmte hun geschut vervolgen, een woning als een kaartenhuisje ineen zien te donderen en dan, het eenig slachtoffer van onder de puinen te verlossen: n’ blond, twintigjarig meisje, ijselijk verminkt, ’t gezicht in pijnlijken rictus verwrongen- De gieren vlogen ginder- in de ijl blauwe lucht hunne lijnen binnen !

Uit België heb ik – evenals u waarschijnlijk – in de dagbladen het noodlottig bombardement van Antwerpen ’s stationnen gelezen – 45 dooden, 100en gekwetsen onder de burgerlui – Talrijke straten geschonden bijzonder in ’t Zuiderkwartier en de Dam- omstreken. Eigenhandig schrift van ouders of familie mangelt me altijd en baart me wel onrust. Een mijner vrienden bezorgt me eerstdaags een adres in” Schweiz” langswaar ik dan huiswaarts schrijven zal en eventueel brieven ontvangen zal! Levert dien tuyau  goede uitslagen op, zoo is hij natuurlijk ten uwen dienst. Echter beproef ik hem eerst en houd er u op de hoogte van. –

Hoe varen Mevrouw en Fenke? Goed hoop ik. Uwe eigene gezondheid, beste Téles, alhoewel niet uiterlijk blakend is altijd even taai als sterk – denk ik. Mijn bulletijn luidt ook “ toujours pareil”.

Met hartelijkste groeten voor de uwen en warmen handdruk, blijf ik immer

Uwen verkleeefden en dankbaren,

John