Afzender : A. De Backer
Geadresseerde : Zeer Geachten Heer

Zeer Geachten Heer.

Het zal Ued wel verwonderen zoolang zonder niews van mij geweest te zijn, dienstwerkzaamheden hebben mij altoos belet te schrijven.

Eerst en vooral Zeer Geachten Heer ben ik zoo vrij naar Uwe gezondheid te vernemen, ik heb reeds dikwijls op U gedacht, bijzonder op die dagen wanneer het daar bij Ued zoo druk is geweest.

Ik heb op sommige dagen ook dikwijls op Uwe Achtbare Vrouw en Zoon gedacht, ik hoop wel Zeer Geachten Heer dat zij beiden nog altijd in de besten gezondheid zijn.

Niews Zeer Geachten Heer is hier niet veel, alleen dit, onzen Zeer Achtbaren Hoog Oversten den Heer Mahieu heeft ons verlaten, in zijne plaats is alhier toegekomen den Heer Batardy, moge deze zoo goed zijn als den Achtbaren Heer Mahieu.

Ik moet U ook melden Zeer Geachten Heer dat er verscheidene onzer mannen van den Bassin naar Adinkerken zijn vertrokken waar – L. Van Cauwenbergh ( Gare Couverte ) en Bourdeaux zij beiden verichten nu den dienst van wisselwachter, tot zij hunne gewoonen dienst kunnen hernemen. Wat mij betreft Zeer Geachten Heer ik bevind mij tegenwoordig nog al goed, doch met afschrik zie ik den strengen winter naderen, ik hoop echter dat ik hem wel zal door komen, wat mij een weinig droevig maakt Zeer Geachten Heer is, dat ik van mijne eigen broeders zoo wordt benijdt en dat waarom? Omdat ik te streng op mijn dienst ben, U weet wel Zeer Geachten Heer, als men den dienst van magasanier uitoefent wat daar aan verbonden is, doch ik heb altijd het goede spreekwoord voor oogen, doe wel en zie niet om.

Met groote vreugde zal ik den dag afwachten dat ik wederom mijne dierbare Vrouw en Zoon zal kunnen omhelzen, ik denk Zeer Geachten Heer hun beider wederzien zal mijne volkomen genezing zijn.

Ik heb gisteren Zeer Geachten Heer, aan onzen Achtbaren Minister van spoorwegen geschreven, en Zijne Hooge tusschenkomst ingeroepen om mijne Vrouw en Zoon zoo spoedig mogelijk in Frankrijk te hebben.

Ik ga eindigen Zeer Geachten Heer, het werkuur roept mij.

Hopende Zeer Geachten Heer dat U mijn schrijven in de besten gezondheid mag ontvangen, zoo noem ik en blijf ik

Uwen Zeer getrouwen dienaar.

  1. De Backer.

Ook mijne allerbesten groeten aan Uwe Achtbare Vrouw en Zoon.