2e bureel
700 # 1199

Mijne Heeren,

Ik veroorloof me uwe aandacht te vestigen op den toestand die geschapen wordt door het steeds toenemend gemis aan trekdieren, waardoor de lijkbezorgers hier t/s stilaan in de onmogelijkheid gaan geraken, nog paarden te hunner beschikking te hebben voor het vervoer van lijken  naar de Kielbegraafplaats. Slachtoffers van den vliegeraanval van 28.10.17 konden slechts 9 dagen nadien begraven worden, en zulks naar een lijkbezorger ons mededeelde, omdat zij niet vervoerd konden worden.

Wat zou het dus zijn, moest er eens eene besmettelijke ziekte uitbreken?

Ik ben van meening dat van af middelen dienen beraamd om het vervoeren van lijken op tijd en stond te waarborgen, en, bij nadere overweging, ligt het middel voor de hand. Er zou eene overeenkomst kunnen getroffen worden met de Antwerpsche tramway mij. waarbij deze laatste op zich zou nemen eenige harer rijtuig als lijkenwagens in te richten, waarvan dan, in voorkomend geval, gebruik zou kunnen gemaakt worden.

Die rijtuigen zouden dan, op een punt zoodicht mogelijk bij het sterfhuis, het lijk opnemen, en het tot voor de begraafplaats brengen, waar het dan door dragers zou worden overgenomen.

Ik acht dit in de huidige omstandigheden, de eenvoudigste, en ook de eenigste oplossing van deze belangrijke kwestie, en stel U dan ook voor den besluit in dien zin te willen nemen, d.i.t.z., U in betrekking te stellen met de tramwaymaatschappij voor het inrichten van deze vervoerdienst.

De Stadhoofdbouwmeester,

A. Van Mechelen