Afzender : A. De Backer
Geadresseerde : Zeer geachte Heer

Zeer Geachte Heer;

Ter gelegenheid van het niewe jaar dat wij wederom beginnen, is het mij eene grooten plicht Ued geduurende dit jaar eene goede gezondheid te wenschen, alsook Uwe Achtbaren Vrouw en Zoon.

Mogen wij zeer geachten Heer het geluk hebben, ’t volgende jaar elkander die wenschen in ons Vaderland toe te stuuren. Ik moet Ued ook in naam van allen de personen van Antwerpen dokken de innigste wenschen zenden, zij allen roepen Ued toe, tot weldra in ons zoo hard getijsterd Vaderland, allen trachten met Ued mede te werken tot het heropbouwen van ons geliefd Belgenland, om ons land nog meer aan het hoofd van de wereld te plaatsen, door zijn handel en nijverheid en vrijheid.

Ik voeg bij de wenschen Zeer Geachten Heer die ik Ued zend, ook die mijner Vrouw en Zoon.

Wat mijne Vrouw en Zoon aangaat Zeer Geachten Heer ik verwacht hun binnen eenige dagen.

Ik heb Ued ook mede te deelen dat mijn Zoon zijne studieën alhier zal kunnen voortzetten, ik heb een schrijven van Mv Helleputten ontvangen, die mijn Zoon zal ondersteunen, zoodra hij hier is moet ik haar oogenblikkelijk schrijven.

Anders geen niews Zeer geachten Heer.

O, ja! Ik zou Ued de besten groeten nog vergeten van al de mannen van den bassin, die te oissel verblijven, ik heb zoo vrij geweest Uwe allerbesten groeten aan hun allen over te brengen.

Ontvang Zeer Geachten Heer de innigste en oprechten groeten van

Uwen steeds blijvenden getrouwen dienaar.

A; De Backer