2e bureel
700#743
voorwerp: Buurtspoorwegen.

Antwerpsche Maatschappij voor den dienst van Buurtspoorwegen

Waarde Heer Burgemeester,

Wij hebben de eer U onderstaande toestand ter kennis te brengen en verzoeken U welwillend de noodige policiemaatregelen te willen voorschrijven.

De Minckelerstraat en Vlijtstr. maken deel uit der 6 wijk der stad Antwerpen en zijn gelegen tusschen de grondgebieden van Berchem en Borgerhout.

Deze straten worden niet of zeker onvoldoende verzekerd door een policiedienst, niettegenstaande dit hoogst noodzakelijk is. De ganschen dag tot zelfs laat in den avond en ’s nachts is dit aldaar een verkeer en standplaats van schelmen en dieven.

Wanneer onze goederentreinen daar voorbijkomen bestormen zij de voortrijdende wagons en klimmen er op. De goederen zooals raapkolen, aardappelen, eikels, kolen, enz. Welke in open wagons geladen zijn en bestemd voor de komiteiten en anderen, worden er afgeworpen en zekere lieden komen die waren dan oprapen wanneer de treinen voorbijzijn. U kunt zeer goed de gevaarvollen toestand begrijpen, niet alleen voor de bestemmelingen der waren, maar ook voor de persoonlijke erge ongevallen welke er zouden kunnen voorkomen.

Onze beampten zijn onmachtig dien toestand tegen te gaan zonder medehulp van policie. Onze statie zelf, is ook niet gevrijwaard van dieven. Door het ijzeren traliewerk van de afsluiting der staatsnatie vinden zij doorgang om alzoo langsheen den berg in onze statie te dringen en te stelen hetgeen hun voorhande valt, doch inzonderheid voormelde koopwaren.

Dit alles gebeurd omdat aldaar niet een enkele policieagent der stad te zien is.

Mogen wij U dus verzoeken, waarde Heer Burgemeester de noodige maatregelen te willen voorschrijven voor dit onbewaakt en gevaarlijk gedeelte. Dit zou eene gansch anderen toestant teweeg brengen en dit in het belang van iedereen.

Met onzen voorafgaanden dank, ontvang waarde Heer Burgemeester, de verzekering onzer hoogachting.

De Bestuurder
L. Vermeir