Afzender: T. B.
Geadresseerde: De Backer

Mijn beste De Backer,
Heb dank, duizendmaal dank voor uwe oprechte nieuwjaarswenschen en ook deze van al de vrienden, wier bereidwillige tolk u altijd geweest zijt.
Ontvang ook de mijne: bijzonder wensch ik u een goede gezondheid voor u en uwe familie, en voor uwen zoon bij dit alles eene krachtig doorgedreven studie. Ben tevreden dat u den overvoer uwer naastbestaanden hebt verkregen. Dat zal u toch toelaten ze regelmatig een bezoek te brengen. Doe ook mijne innigste wenschen aan alle uwe en mijne bekenden.
En dat we zoohaast mogelijk terug het vaderland – en meer bepaald de moeder stad – mogen betreden, ja zulk een wensch brandt in het harte van iederen belg. Maar of hij nu juist in 1918 zal verwezenlijkt worden, dat zal de geschiedenis uitwijzen.
Alleszins als we terugkomen, zullen we de rangen gedund zien, meen ik: zooeven, heb ik nog het afsterven vernomen van agrée Petit.

Wat mij betreft, ik vertoef terug in Calais bij de familie: spijts luchtpastillen en andere pharmaceutische vuurproducten ben ik daar toch nog het gelukkigst.

Dus mijn beste, houd u kloek!

Alle heil.
Uw toegenegen,

T. B.