Afzender: A. De Backer
Geadresseerde: Zeer Geachten Heer

Zeer Geachten Heer.
Zeer wel Uw geeerd schrijven van 3 – 1 – 18 den 4 – 1 – 18 ontvangen. Hartelijk dank voor Uwe wenschen aan mijne Vrouw en Zoon gericht, alsook voor het personeel van de Ant. D.
Ik heb aan dit personeel Uwe niewe benoeming medegedeeld en zij allen wenschen U ter dier gelegenheid veel geluk. Ik Zeer geachten Heer heb die benoeming met zeerveel vreugde vernomen, omdat U dan weder in Uwen huislijkenkring terug is; wat zal Uwe achtbaren Vrouw en Zoon zich gelukkig gevoelen Ued terug in hun midden te hebben, vooral, nu den bozen zoo eene onmenschelijke slachting vericht.
Met mijne gezondheid Zeer geachten Heer gaat het goed vooruit, ik hoop nog een goeden te worden, maar ’t zal nog al wat aanloopen, doch ik heb moed.
Ik eindig Zeer Geachten Heer, mochten wij elkander binnen kort in onze geliefde scheldestad terug zien, ’t zal bijna gaan tijd worden dat die vreeselijke menschen slachting een einde neemt. Ik geloof Zeer Geachten Heer dat wij onze oogen ver zullen opentrekken, als wij te Antwerpen zullen toekomen, veel van het personeel is reeds overleden waartuscchen zooals Uwe weet den Heer en Vriend J. Petit, met den Heer Petit verdwijnt er van Ant. D. een waar voorbeeld, dat zijne ziel rusten in vrede, ook den agrée Willem is overleden en Manderts Portier.
Wat mijn goeden Vriend Frans Bogaerts aangaat, die is ook al verscheidene maanden zeer ziek, volgens ik vernomen heb lijd hij aan dezelfde ziekte als ik, ’t is ook meer dan 4 maanden geleden dat hij zijne wooning nog verlaten heeft, dan hebben wij De Roosbeke, die is zoo maar 30 kg afgevallen, dan hebben wij Agree C. Candries die op het bureel van ’t Mouvement was, die heeft ook de wereld verlaten. Onzen achtbaren Dienstoversten de Heer Van Damme, heeft over eenige dagen de laatsten sacramenten ontvangen, is aangetast door eene geraaktheid, het is te hoopen Zeer Geachten Heer dat onzen Achtbaren Dienstoversten spoedig mag hersteld zijn. Die inlichtingen heb ik ontvangen van den Heer Slembrouck.
Nu Zeer Geachten Heer tot binnen kort, zoodra ik eenig niews heb laat ik het U weten.
Ontvang de besten groeten en eene kloeken Vlaamschen handdruk van Uwen Zeer getrouwen dienaar
A. De Backer.