Afzender : Optatus

Geadresseerde : Beminde Broeder

Beminde Broeder,

Alles wel hier. Niets bijzonders te melden op oorlogsgebied.

Met betrekking tot de boekenrekening: ik heb niet gedaan wat ge me gevraagd hebt, om redenen die ik u bij ons eerste samentreffen wel uiteen zal doen; terzelfdertijde zullen we tevens afrekening houden.

Zooeven verneem ik dat ik O/ Luitenant bij de Reserve benoemd ben.

Ik trek uwe aandacht op mijn veranderd postadres.

Een paar dagen geleden ontving ik het bevel om ,als officier vertaler, het Hoofdkwartier van de infanterieafdeeling te vervoegen. Daar die maatregel genomen is geworden zonder mijne voorkennis, zoo heb ik aangevraagd om van die eer ontslagen te zijn. Een vergelijk is getroffen geworden, krachtenshetwelk ik bij mijne kompanie blijf, doch met de vertalingen voor het Hoofdkwartier belast zal wezen.

De redenen waarom ik meen die plaats niet te mogen aannemen zijn velerlei. De voornaamste heb ik u al doen kennen; er zijn nochtans nog een aantal bijkomende gronden die ik u later wel eens zal vertellen.

Hoe stellen Therese en Fen het? Doe hun mijne hartelijkste groeten en innigste wenschen. Zijt ge nu van de “ vogels” bevrijd?

Vale!

Tibi semper,

Optatus

O. Buyssens.