Borgerhout
1212 # 707

Edel Achtbare Heer Burgemeester,

Ondergeteekende C.A. Cramm geïnterneerd Belgisch soldaat, neemt de eerbiedige vrijheid u het navolgende verzoek te doen:

Door toedoen van den Gem. Docter te Edam ben ik in het bezit van geteekende stukken van Burgemeester en Militaire Overheid om overkomst van mijn gezin te bekomen.
Bij al hetgeene ik reeds geleden heb, zie ik mijne gezondheid achteruitgaan, en heb niemand die mij kan verzorgen opdat ik stilaan aan het werk zou kunnen blijven.

Waarde Burgemeester, ik smeek u helpt mijne vrouw, opdat het haar gelukken mag een pasport voor haar en mijn zoontje te krijgen. De bedoelde stukken heb ik aan mijn vrouw opgestuurd.

Overtuigt van uwe groote goedheid en ware menschenliefde, twijfel ik niet of U zult alles in het werk stellen, voor een Uwen beproefde gemeentenaren, opdat ze mag gelukken. Angstig en toch hoopvol wacht ik het verloop der zaak. Het is voor mij een levenskwestie. Eeuwig zullen wij U dankbaar zijn.

Aanvaardt, Edel Achtbare, de verzekering van mijner Hoogachting

Uw d. ned. dienaar.
C.A. Cramm Drukker
Geïnt. Belg. soldaat Edam
Holland