2de bureau
Voorwerp: Aardappelen. (Inzamelen van…).
700#437

Stad Antwerpen
College van Burgemeester en Schepenen
Zitting van Vrijdag, 1 Februari 1918.
Beraadslaging – Proces-verbaal

In aansluiting met de beraadslaging van 29 Januari jl., beslist het College het inzamelen van aardappelschillen en groentenafval uitsluitend toe te vertrouwen aan de samenwerkende maatschappij “Werk der Aardappelschil”. De door dit werk aan de Antwerpsche gezinnen te betalen prijs zal vijf centiemen per kgr. bedragen. De ingezamelde schillen en afval zijn bestemd voor den stedelijken veestapel en worden dagelijks afgeleverd op de door het stadsbestuur aan te duiden plaatsen, gelegen op het grondgebied van Antwerpen.

Voor alle uitgaven en bemoeiingen (aankoopprijs inbegrepen) zal het stadsbestuur aan het “Werk der Aardappelschil” elf centiem per afgeleverde kgr. betalen. Deze prijs geldt alleen voor zindelijke, gezonde waar. Schillen en afval, die niet aan dezen eisch beantwoorden, zijn zonder vergoeding, ten voordeele van de stad verbeurd. De betalingen zullen zoo spoedig mogelijk geschieden na het inzenden van rekeningen in het dubbel.

Het “Werk der aardappelschil” blijft verbonden zoolang de Stad gelast is met het inzamelen van aardappelschillen, met vermogen voor de Stad de overeenkomst te allen tijd, zonder vergoeding te verbreken mits een schriftelijke waarschuwing een maand op voorhand gegeven.

Het “Werk der aardappelschil” zal het Stadsbestuur alle gelegenheid geven om vast te stellen of al de aardappelschillen en groenafval op het Antwerpsch grondgebied ingezameld, afgeleverd worden volgens bovenstaande voorschriften.

Alle winsten van het “Werk der Aardappelschil” zullen afgestaan worden aan het Nationaal Comiteit voor hulp & voeding, Provinciaal Comiteit van Antwerpen, voor weduwen en weezen van gesneuvelde krijgslieden, en voor invalieden, in eerste orde der stad Antwerpen. De Stad zal desaangaande volledig toezicht op de boeken kunnen uitoefenen.

Het College hecht zijn goedkeuring aan het desbetreffend schrijven.

De policie zal er voor zorgen, dat geen andere lieden dan degene aangesteld door het “Werk der Aardappelschil” tot de inzameling overgaan. Zij verkrijgt tevens de opdracht de bestemming van de  door dit werk ingezamelde schillen en groenteafval na te gaan.