Afzender: Optatus
Geadresseerde: Beminde Broeder

Beminde Broeder

In bezit van uw schrijven van den 15n j.l. waarop ik nu eerst antwoorden kan wegens het groot gebrek aan tijd: We moeten zeer veel werken.

Van een bezoek aan Calais zal er vooreerst weinig komen daar de omstandigheden wel juist niet gunstig zijn tot het bekomen van een tweedaagsch verlof. Ik zal het moeten uitstellen tot het groot verlof, binnen eene goede maand, dus.

Ge meldt me dat Th.’s voet zoo goed als genezen is. Wat is er haar overkomen? Zou een uwer brieven zoek zijn geraakt? In alle geval verheug ik me bij het feit dat het haar wel gaat, niettegenstaande het ongeval waarover ik onwetend ben.

Fen’s goede vorderingen doen me ten zeerste genoegen; Bij mijn e.k. bezoek zal ik aan hem gedacht hebben.

Over spijs- en slaapvoorwaarden te Parijs kan ik u weinig mededeelen. Ik stap gewoonlijk in het Hôtel Bergère, rue Bergère, af. (ongeveer 6 fr. per dag voor kamer met een klein bed. Voor u beiden zal het logies wel op 9 fr. te staan komen. Eenvoudig ontbijt (koffie en brood) 1fr. 50 per persoon).Ik hield me niet aan vaste restauraties. Ik ging waar het toeval me leidde. Nochtans kan ik u het “Gardes- Restaurant” aanbevelen dat op de boulevard een beetje voorbij de bureelen van “le Matin” gelegen is. De prijzen zijn er matig en de spijzen tamelijk wel voorbereid en opgedischt.

Ge zult gedurende uw verblijf te Parijs rekening moeten houden met het feit dat wegens den oorlog alles ongemeen duur  is  geworden  en dat ge nergens de prijzen van vredestijd zult weervinden.

Hier is niets bijzonders te melden; Nu en dan stuift het er wel eens zooals ge uit de “ communiqué’s “zult kunnen opmaken. Doch doorgaans is het hier eentonig; Ik ken overigens niets eentoniger dan oorlog.

Alle heil en beste wenschen vanwege

Uwen liefhebbenden,
Optatus