Afzender: Theofiel
Geadresseerde: Telesfoor

Nu dat Liedel terug in dienst is, moogt gij u beiden aan het aangekondigde bezoek verwachten heel in ’t kort.

Maar nu wat anders. Ik kom eene vraag naar inlichtingen te ontvangen waarop ik niet kan antwoorden, doch waarin gij mij zoudt kunnen bijstaan. Een dame (Belgische) die nu in Parijs verblijft, zou gaarne naar Calais komen wonen om dichter bij … haar verliefde (geloof ik) te zijn (of een familielid, ik weet niet. Nemen wij het laatste). Ik geloof wel dat ze daartoe kans heeft. Welke formaliteiten zijn er te vervullen? Men spreekt van een certifikaat af te leveren door een inwoner van Calais. Meer weet ik er ook niet over. Zij schijnt bedreven te zijn in de naaistiel en desgevallend, zou thuis werken voor het Rood Kruis, b.v. of dergelijke instelling, moest zulks als voorwaarde gesteld worden. Dees weet ik wel, dat niet lang geleden andere vrouwen naar Calais zijn komen wonen, komende ook van verder uit Frankrijk. Gelijk ik u ken, moet gij wel reeds met den eenen of den anderen officiëlen persoon van het stadhuis  of van den betrokken dienst in kennis zijn, en ik twijfel niet of gij zult mij volledige inlichtingen over deze zaak kunnen verkrijgen.

Gij zoudt er mij grootelijks door verplichten, Teles. Wilt gij ze opschrijven en mij toekomenden zaterdag, bij mijn doorgang in Calais, afgeven? Als het tegen dan mogelijk is, wel te verstaan. Doe uw best, makker.

Duizend maal bedankt op voorhand, en tot zaterdag,9n.

In die blijde verwachting bied ik u mijn hartelijkste groeten aan;

Uw gansch verkleefde,

                                                                                         Theofiel