2e bureel
700#751
voorwerp: diefstallen en plunderingen

Bond der Antwerpsche Neringdoeners.
Aan en Heer Burgemeester der Stad Antwerpen.

Geachte Heer,

Met deze hebben wij de eer Ued. de aandacht in te roepen op de huidige dagen met diefstallen welke zeer veel plaats grijpen, betreffende kleergoed, schoenen, enz.

Men bemerkt dat wekelijks vele lieden en bijzonder Vrijdags op de markt zulke goederen geven om te verkoopen aan hooge prijzen, volgens die omstandigheden, lieden welke van de liefdadigheid op dezen tijd leven, kunnen hun kleergoed allen niet te koop stellen.

Wij verzoeken of het niet mogelijk ware een strenge controol uit te oefenen, en deze menschen de opgave te laten doen, waar die goederen van komen.

Wij denken in het belang te zijn der bevolking deze aan Ued. over te maken.

Aanvaard, Geachte Heer Burgemeester, de verzekering onzer ware hoogachting.

Voor het Bestuur,
Van den Es.