2e bureel
700 # 1195

[…] De toegang tot de kinemavertooningen is, door besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 12 Januari 1914, alleen ontzegd aan kinderen onder de vijf jaar. De te vertoonen films moeten voorafgaandelijk aan de censuur onderworpen worden.

De toegang tot de danszalen is noch door de wet, noch door onze gemeenteverordeningen ontzegd aan kinderen onder de 16 jaar.

Nu worden geene bals gehouden, alleen nog danskursussen, met de toelating der Duitsche overheid. In de toelatingen aan de inrichters afgeleverd, wordt voorgeschreven dat kinderen onder de 16 jaar tot deze danscursussen niet mogen toegelaten worden.

De toegang tot de ontuchthuizen is noch door de wet, noch door onze gemeenteverordeningen, noch door de Duitsche verondering op het stuk, aan minderjarigen ontzegd.

Ik ben van meening dat er nu niet moet aan gedacht worden, aangaande deze verschillende onderwerpen nieuwe verordeningen uit te vaardigen.

De Hoofdcommissaris van politie.