2e bureel
700#622
voorwerp: Bevoorrading der bevolking. Vleesch voor andere gemeenten.

Het college van Burgemeester en Schepenen

Aan den heer Schepen der Bevoorrading van de Stad Sint-Niklaas.

Als gevolg op uw schrijven van 11 Maart 11., betreffende den wekelijkschen aankoop van vleesch voor de algemeene bevoorrading uwer stad, moeten wij U mededeelen dat ons bestuur, op 2 Juli 1917, toelating verleende tot den aankoop van vleesch, maar dan ook alleen voor de ondersteunde bevolking uwer gemeente.

Deze toelating blijft bestaan, maar zij is niet voor uitbreiding vatbaar. Wij kunnen er niet in toestemmen dat er op de vleeschmarkt van Antwerpen andere aankoopen in het groot, voor uwe gemeente, gedaan worden.

Het tekort aan vleesch voor onze eigen bevolking is te groot om uitzonderingen te kunnen dulden.

Wat meer is, de Stad Antwerpen zelf onthoudt zich alhier der markt aankoopen te doen, ten einde de prijzen niet te beinvloeden. Vele beenhouwers volgen dit voorbeeld en koopen levend vee te Cureghem-Anderlecht. Wij denken dat uwe stad best zou doen dezen regel te volgen.

Gelief, Mijnheer de Schepen, de verzekering onzer bijzondere achting te aanvaarden.

Namens het college van Burgemeester en Schepenen:

Bij verordening:                                                          De Burgemeester
De Secretaris