Afzender: Teles
Geadresseerde: Theo

Calais, den 7n April 1918

My dear Theo,

Wederom groote veranderingen aan het dagorder, niet waar,
Ik weet tot hiertoe nog niet of de personn in kwestie zal teekenen, maar ik geloof het nooit.

Mag ik u om een klein dienstje verzoeken,

Van Mol Georges, agrée in Tweegrachten, zal zijne aanvraag doen of heeft ze misschien al gedaan, om als convoyeur gehecht te worden aan den dienst van le Ravitaillement Civil Belge te Calais. Zijne familie woont in Les Baraques en heeft ons veel dienst bewezen, toen ze ons einde December en begin Januari geherbergd heeft en ons zoo onttrokken heeft aan de gevolgen der hevige bombardementen.

Zou het niet mogelijk zijn aan te dringen opdat desgevallend hij “losgelaten” worde, zoohaast le Ravitaillement hem zou willen aannemen?

Hoe gaat het met de gezondheid? Goed, hoop ik.

Beste groeten, hartelijken dank van mij en mijne familie.
Eenen goeden dag aan Michaux, en aan de andere makkers van het Bureel;

Uw immer toegenegen,
Teles.