2e bureel
700#736 (1/2)
Voorwerp: Brandweer. Werkregeling. Vertoogen.-

Aan de Heeren Burgemeester en Schepenen der Stad Antwerpen ten Stadhuize.

Wel Edele Heeren;

In naam onzer leden, Brandweermannen der Stad Antwerpen, nemen wij de vrijheid, Uwe welwillende aandacht te trekken, op den ongelukkigen toestand, waarin zich, in het bijzonder, de brandweermannen bevinden.

Gedurende acht en veertig uren, moeten zij onafgebroken in dienst blijven, hetgeen voor gevolg heeft, dat, niet alleen de huisvaders in de onmogelijkheid zijn, zich met de opvoeding hunner kinderen bezig te houden, maar ook, dat in deze benarde tijden, het hoofd des huisgezins verplicht is, geheel het karig rantsoen brood dat het huisgezin ontvangt, mede te nemen om gedurende die 48 uren aan zijn nooddruft te voldoen.

Het zal onnoodig zijn, U er op te wijzen welke ongelukkige toestanden dit schept in al die familiën en in welke stemming de brandweerman naar zijn dienst trekt, wetende dat gij het eten zijner vrouw en kinderen, en voor de jonggezellen, dit hunner moeder en vader, moet meenemen, terwijl hij zeer goed weet, dat eene andere, meer menschlievende schikking van de dienst, mogelijk is en hem dit hartzeer kan besparen, indien het Beheer van den dienst er maar een weinig goeden wil aan besteedde.

Hun vraag is dus, U.E. wel te willen zien uitspraak doen, ten voordeele van den vier en twintigurige dienst in de plaats van 48 uren. […]

Belgische Werkliedenpartij
Landelijke centrale der werklieden en werkende bedienden der openbare diensten van België.