Borgerhout, den 9 mei 1918

Aan het College van Burgemeester & Schepenen der Gemeente Borgerhout.

 

Hooggeachte heeren,

Wij hebben de eer U te melde, dat wij voornemens zijn op 17 juni eenen
wedstrijd in te richten voor konijnen en geiten in het lokaal “den Eenhoorn”.
De opbrengst zou ten goede komen aan tweeliefdadige werken onzer gemeente.
”Het kind van den soldaat” & “het werk van den kindskorf”.

Wij verzoeken U hiervoor de toelating te willen verleenen.
Wij hopen , Hooggeachte Heeren, dat U ons verzoek zult willen inwilligen
en bieden U in die verwachting, de verzekering onzer oprechte gevoelend van hoogachting

Voorzitter van de kring van Borgerhoutse Konynenfokkers