Afzender: T. B.
Geadresseerde: Moeder en Tante

De Panne, den 7n Juli 1917

Beminde Moeder en Tante,

Heb met veel genoegen uwen brief van den 2, dezer ontvangen. Onnoodig u te zeggen hoe de dood van vader mij smartelijk getroffen heeft, ik nu maar al wel voorstellen welke leegte zijne afwezigheid in uw midden veroorzaakt, bijzonder op den vreemde. Mijne vrouw, op de hoogte gesteld van uwen wensch, vraagt niet beter dan naar Parijs te komen en wijl mijn afscheid haar overzenuwachtig gemaakt heeft en Kales verder een verdrietig stadje is, zoo meen ik voor haar bepaald een verblijf te kiezen in de wereldstad. Heel het huishouden komt dus naar Parijs begin Augustus om u het beloofde bezoek af te leggen. Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om een geschikte woonst op te zoeken voor vrouw en kind. Moest u soms inlichtingen kunnen verschaffen nopens de woonstcondities – prijs, aantal plaatsen, enz. -, u zoudt me grootelijks dienst bewijze, maar het spreekt vanzelf dat ik geenszins van u groote krachtsinspanning durf eischen, want daarvoor eerbiedig ik veel te veel uwen gevorderden ouderdom.

Al de andere zaken – ontgrieving, enz. – bespreek ik dan ter plaatse.

In de hoop dat u beiden nog in goede gezondheid verkeert, zoo aanvaardt de teedere omhelzingen van
Uwen minnenden zoon
T.B.